AONAMI LINE

Fare

Pamasahe ng Linya ng Aonami

Kapag bumibili ng tiket, mangyaring kumpirmahin ang pamasahe sa destinasyon sa talahanayan ng pamasahe.

Talahanayan ng Pamasahe

Large size image

Klasipikasyon ng Edad

Nasa Wastong Gulang Taong 12 taong gulang at pataas (estudyante ng junior high school)
Bata 6 na taong gulang pataas at wala pang 12 taong gulang (estudyante ng elementarya)
Musmos Taong 1 taong gulang pataas at wala pang 6 na taong gulang (Ang taong 6 na taong gulang pero hindi pa nakatuntong ng unang baitang ng elementarya ay itinuturing na musmos)
Sanggol Taong wala pang 1 taong gulang

* Libre ang pamasahe ng mga sanggol at musmos.
* Kahit na musmos pa pero sumasakay nang mag-isa sa tren o kung kasama ang isa pang pasahero na 6 na taong gulang o higit pa, o kung higit sa 2 musmos ang sakay kasama ng 1 taong nasa wastong gulang, kailangang magbayad ng pamasahe para sa mga bata.
* Ang paggamit ng "bata" sa site na ito ay tumutukoy sa mga estudyante sa elementarya.