AONAMI LINE

Ticket

Detalye ng tiket

* Ang tiket ay may-bisa hanggang 1 araw mula sa pagbili ng tiket kung one-way na tiket, at 2 araw mula sa pagbili ng tiket kung round-trip na tiket.br> * Ang paggamit ng "bata" sa site na ito ay tumutukoy sa mga estudyante sa elementarya.