AONAMI LINE

Fare

ค่าโดยสารสายอะโอนามิ

ในการซื้อตั๋วโดยสาร กรุณาตรวจสอบค่าโดยสารไปยังสถานที่เป้าหมายที่ตารางค่าโดยสาร

ตารางค่าโดยสาร

Large size image

การแบ่งช่วงอายุ

ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (นักเรียนประถมขึ้นไป)
เด็ก ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 ปี (นักเรียนประถม)
เด็กเล็ก ผู้ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6 ปี (แม้จะ 6 ปีแต่หากยังไม่เข้าเรียนประถมศึกษาให้ถือเป็นเด็กเล็ก)
เด็กทารก ผู้ที่อายุไม่ถึง 1 ปี

* เด็กเล็กและเด็กทารกไม่ต้องเสียค่าโดยสาร
* แม้จะเป็นเด็กเล็ก หากขึ้นโดยสารเพียงลำพัง หรือมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป แต่มีเด็กเล็กมากกว่า 2 คนต่อผู้ร่วมเดินทาง 1 คน จะต้องชำระค่าโดยสารในราคาเด็ก
* การใช้งานของ "เด็ก" ในเว็บไซต์นี้หมายถึงนักเรียนระดับประถมศึกษา