AONAMI LINE

Manaca Card

บัตร IC "manaca"

1manaca (มานาคา) เป็นบัตร IC ที่เป็นทั้งตั๋วโดยสารและบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในใบเดียว
  1. เพียงใช้บัตรแตะที่ประตูอัตโนมัติในขณะเข้าออกสถานี ระบบก็จะตัดเงินตามค่าโดยสารจากสถานีต้นทางไปสถานีปลายทางให้โดยอัตโนมัติ
  2. สามารถเติมเงินใน manaca แล้วนำมาใช้ต่อได้
  3. มีจำหน่าย manaca สำหรับผู้ใหญ่ (แบบไม่ระบุชื่อลงบนบัตร) ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติในแต่ละสถานีของสายอะโอนามิ
2การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด

สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าและเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติที่มีเครื่องหมาย (เงินอิเล็กทรอนิกส์) นี้

3บัตร IC อื่น ๆ

นอกจาก "manaca" ยังสามารถใช้บัตร IC ต่อไปนี้ได้ที่สายอะโอนามิด้วย