AONAMI LINE

How to Ride

วิธีโดยสารสายอะโอนามิ


  • เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

  • ประตูอัตโนมัติ
STEP 1

ตรวจสอบค่าโดยสารไปยังสถานที่เป้าหมายที่ตารางค่าโดยสารด้านบนของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

STEP 2

ซื้อตั๋วโดยสารไปยังสถานที่เป้าหมายที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

STEP 3

ใส่ตั๋วโดยสารเข้าช่องรับตั๋วของประตูอัตโนมัติ แล้วเดินผ่านประตูอัตโนมัติเข้าไปยังชานชาลา
*ทุกสถานีมีประตูอัตโนมัติ และกรุณาอย่าลืมรับตั๋วโดยสารคืนเมื่อเดินผ่านประตูอัตโนมัติเข้าไปแล้ว

STEP 4

ขึ้นโดยสารรถไฟฟ้าไปยังสถานที่เป้าหมาย และลงที่สถานที่เป้าหมาย

STEP 5

ใส่ตั๋วโดยสารเข้าช่องรับตั๋วของประตูอัตโนมัติ แล้วออกจากสถานี
ประตูอัตโนมัติจะเก็บตั๋วโดยสารไป