AONAMI LINE

Rules

ข้อห้ามในสถานีและในรถไฟฟ้า

  • ห้ามเข้าห้องพนักงานขับรถ
  • ห้ามขอรับบริจาค แจกสิ่งของหรือขายของให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น
  • ห้ามปราศรัย เผยแพร่ศาสนา ชักชวน หรือโฆษณา
  • ห้ามสูบบุหรี่
  • ห้ามยื่นมือ เท้า ฯลฯ ออกนอนตัวรถ
  • ห้ามทำให้เสียหาย ทำสกปรก หรือเล่นเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายประกาศ โฆษณา ที่นั่ง ฯลฯ
  • ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ เศษกระดาษ หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ
  • ห้ามเปลือยกาย เปลือยครึ่งตัว หรือการกระทำอื่นอันเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี
  • ห้ามขับร้อง ส่งเสียงดังหรือส่งเสียงรบกวน
  • ห้ามกระทำการอื่น ๆ อันเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น หรือขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่