AONAMI LINE

Ticket

ตั๋วโดยสาร

* ตั๋วโดยสารมีอายุการใช้งาน 1 วันนับจากวันที่ซื้อสำหรับตั๋วแบบเที่ยวเดียว และ 2 วันสำหรับตั๋วแบบไปกลับ
* การใช้งานของ "เด็ก" ในเว็บไซต์นี้หมายถึงนักเรียนระดับประถมศึกษา